Hướng dẫn tạo Wing 2.5

 

I. Bước 1 
Cách ép . Đến NPC Trade Tại Lorencia Sub 1 Giao Dịch và cho nguyên liệu yêu cầu vàoII. Bước 2 .
1. Cách Ép Nguyên liệu 

 
Nguyên Liệu Cần ép Yêu Cầu Nguyên Liệu Kết Hợp Tỷ Lệ
Da Quỷ Vương ( Cách 1 ) Wing 2 DK + 1 lông vũ + 1 tỉ zen 30%
Da Quỷ Vương ( Cách 2 ) Wing 2 MG + 1 lông vũ + 1 tỉ zen 30%
Xương Thần Chết ( Cách 1 ) Wing 2 DL + 1 lông vũ + 1 tỉ zen 30%
Xương Thần Chết ( Cách 1 ) Wing 2 RF + 1 lông vũ + 1 tỉ zen 30%
Lông Vũ Phượng Hoàng ( Cách 1 ) Wing 2 DW + 1 lông vũ + 1 tỉ zen 30%
Lông Vũ Phượng Hoàng ( Cách 2 ) Wing 2 SM + 1 lông vũ + 1 tỉ zen 30%
Lông Vũ Phượng Hoàng ( Cách 3 ) Wing 2 ELF + 1 lông vũ + 1 tỉ zen 30%

2. Cách Ép Wing 2.5
 
Wing 2.5 Cần Ép Nguyên Liệu Yêu Cầu Tỷ Lệ
Cánh Hỗn Nguyên ( DK + MG ) Wing 2 ( Dk hoặc MG ) + 9 + Da Quỷ Vương + 1 tỷ zen 10 %
Áo Choàng Tử Thần ( DL + RF ) Wing 2 ( DL Hoặc RF ) + 9 + Xương Thần Chết + 1 tỷ zen 10 %
Cánh Ma Thuật ( SM + MG + DW ) Wing 2 (SM Hoặc MG Hoặc DW ) + 9 + Lông Vũ Phượng Hoàng + 1 tỷ zen 10 %
Cánh Hỏa Thần ( ELF ) Wing 2 (ELF ) + 9 + Lông Vũ Phượng Hoàng + 1 tỷ zen 10 %3. Cách Ép Wing Seasson 8.0

Đang update...............


4. Lưu ý 
- Ngoài cách ép nguyên liệu trên các bạn có thể săn nguyên liệu ở các boss như Kundun , Medusa , Selupan . Tỷ lệ xuất hiện là 5 %
- Các bạn nên kiếm 1 wing 2 mới để xoay . Không nên lấy wing 2 đang đeo để ép . Tránh không có wing 2 để đeo


Hướng dẫn và update cách trademix Khuôn 2-3-4-5

I. Bước 1 
Cách ép . Đến NPC Trade Tại Lorencia Sub 1 Giao Dịch và cho nguyên liệu yêu cầu vàoII. Bước 2 .
1. Cách Ép Nguyên liệu Khuôn 2-3-4-5

- Cường hóa Goblin + 1 > + 5 các bạn có thể tìm mua ở npc SHOP ZEN tại lorencia sub 1 . với giá 100 tr zen 1 viên . Tùy theo từng cấp độ
- Khuôn nguyên mẫu + 1 có thể đi train tại máp cao như kanturu hoặc 3 rack ... 

 
Nguyên Liệu Cần ép Yêu Cầu Nguyên Liệu Kết Hợp Tỷ Lệ
Khuôn 1 ( Đi train nhặt được tỷ lệ 10% ) 10%
Ép Khuôn 2 Khuôn 1 + Khuôn 1 + Cường hóa Goblin + 1 25%
Ép Khuôn 3 Khuôn 2 + Khuôn 2 + Cường hóa Goblin + 2 15%
Ép Khuôn 4 Khuôn 3 + Khuôn 3 + Cường hóa Goblin + 3 10%
Ép Khuôn 5 Khuôn 4 + Khuôn 4 + Cường hóa Goblin + 4 5%

- Ngoài cách xoay như bên trên các bạn cũng có thể đi săn boss như kundun , medusa , box1-2-4-5
 
Nguyên Liệu Cần Săn Tỷ Lệ
Khuôn 1 10
Khuôn 2 8
Khuôn 3 6
Khuôn 4 4
Khuôn 5 2
 

19/11/2020